ติดต่อเรา

แผนที่กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        319  ถนนราชดำเนินนอก

        แขวงวังจันทรเกษม  เขตดุสิต

        กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ 3400

โทรสาร : 02-281-6979

อีเมล์ : sbd_vec@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://sbd.vec.go.th