เปิดหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ในงาน “ รำลึกคุรุว| 389 

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เกียรติมาเป็นประธาน           ในพิธีเปิดงานและกล่าวสดุดีคุรุวีรชน ในงาน “ รำลึกคุรุว

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เป็นตัวแทนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เขต ๓ กล่าวสดุดีคุรุวีรชน และ นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวสดุดีคุรุวีรชนการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานจำนวน ๓,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
       ๑. เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่คุรุวีรชนผู้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
       ๒. เพื่อแสดงพลังให้สังคมได้รับรู้ถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเรียกร้องความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       ๓. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และความเสียสละของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
       ๔. เพื่อแสดงความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของเพื่อนครู องค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการรวมพลังเพื่อให้สังคมมีความสันติสุข

 

 

เอกสารแนบ