ภารกิจ

 

โครงสร้างศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 

1. กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

    1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ประสานการกำหนดยุทธศาสตร์  แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ

    1.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ งบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และดำเนินการประสานงานการจัดทำคำขอตั้ง คำชี้แจงงบประมาณ การจัดสรร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ

    1.3 ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา

    1.4 สนับสนุน ส่งเสริม ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่

    1.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

    1.6 ดำเนินการและประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในสังกัด กรณีการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

    1.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

    2.1 ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

    2.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

    2.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

    2.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    3.1 ดำเนินการและพัฒนางานด้านธุรการ

    3.2 ดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และสวัสดิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

    3.3 ดำเนินงานการเงิน และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุมต่าง ๆ

    3.4 ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัสดุและการขอใช้ยานพาหนะ

    3.5 ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

    3.6 งานอำนวยการและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอื่น ๆ

    3.7 งานด้านอาคาร และสถานที่

    3.8 งานเลขานุการการจัดประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ

    3.9 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย