วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / Objective

 

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและฝึกอบรมสายวิชาชีพให้มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสถูกชักชวนให้ไปก่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้

     2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

     3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางในสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภูมิภาค

     4. เพื่อจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตราฐานในระดับอาเซียน

     5. สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ