เป้าหมายการดำเนินงาน

เป้ามายในการดำเนินงาน / Operational goals

 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

     1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนมัธยมของรัฐ เพื่อจูงใจให้เยาวชนกลุ่มนี้หันมาเรียนสายอาชีพ

     2. จัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

     3. จัดตั้งชมรมสันติสุข โดยสันติวิธีภายในวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการอยู่ร่วมกันใน "พหุสังคม" มีความเข้าใจสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันได้

     4. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 23 ศูนย์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตราฐาน

     5. ส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาสายอาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

     6. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาให้ได้มาตราฐาน ในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู - นักเรียน ในประชาคมอาเซียน

     7. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ

     8. สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยให้แต่ละสถานศึกษามีสาขาวิชชาที่โด่ดเด่นอย่างน้อย 1 สาขา

     9. สร้างทักษะชีวิต จิตอาสาคู่กับการพัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

     10. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวศึกษาระดับตำบล เพื่อเชื่อมโยงการสอนและฝึกอาชีพในชุมชน อีกทั้งให้เครือข่ายเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการประสานงานในระดับพื้นที่

     11. สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และทรัพย์สินทางราชการ